Veiligheidsplan

ONDERWIJSGROEP EDUMARE
 

Algemeen

 

Algemene gegevens school

 
Naam school OBS de Houthoeffe
Bevoegd gezag Onderwijsgroep EduMare
Adres Kreeft 35 / Forel 18
Telefoonnummer 319993 / 320141
E-mail Houthoeffe@edumarevpr.nl
Naam directeur Ariana de Bruin
 

1.Inleiding

 
Ons veiligheidsbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bevoegd gezag, schoolleiding, personeel en medezeggenschapsraad. Andere betrokkenen bij een veilige school zijn de ouders, de leerlingen, de stagiaires, de hulpouders en externe partners.  In het schoolveiligheidsplan wordt het beleid op het terrein van sociale en fysieke veiligheid beschreven. Onder beleid betreffende sociale veiligheid wordt verstaan: beleid tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Fysieke veiligheid heeft o. a. betrekking op het schoolgebouw, de speelplaats en de schoolomgeving.
De wettelijke vereisten
Bij het ontwikkelen van het veiligheidsplan dient rekening gehouden te worden gehouden met de wettelijke vereisten, zoals passages in de Grondwet m.b.t. discriminatie, de Wet Medezeggenschap op scholen van 2006 en de Arbeidsomstandighedenwet van 26 september 2006, die op 1 januari 2007 is ingegaan. (zie bijlage 1: Relevante passages uit de Arbeidsomstandighedenwet)
Scholen zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om beleid te voeren op het terrein van seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten. Agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten zijn arbeidsrisico’s in een school en worden specifiek in de Arbowet (artikel1, lid e en f) genoemd. Door de Arbeidsinspectie wordt op de naleving van deze wet toegezien. Bij haar inspecties op scholen vormen agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten één van de aandachtspunten. Ook de Onderwijsinspectie controleert als onderdeel van het schoolklimaat of scholen een veiligheidsbeleid voeren om leerlingen en personeel zoveel mogelijk te vrijwaren van veiligheidsrisico’s als letsel, diefstal, agressie en geweld.
Discriminatie wordt niet genoemd in de huidige Arbeidsomstandighedenwet, maar dient vanwege artikel 1 van de Grondwet wel aan bod te komen. Ook de CAO PO noemt racisme, een vorm van discriminatie (CAO PO artikel 11.5 lid 2 sub b). 
Het veiligheidsbeleid zal op iedere onderwijsinstelling in ieder geval moeten voldoen aan de wettelijke normen. 
Volgens artikel 12 van de Arbeidsomstandighedenwet werken werkgevers en werknemers bij de uitvoering van het beleid samen. Het bestuur zorgt in de eerste plaats voor het opzetten van algemeen beleid voor de hele organisatie, waarin het veiligheidsplan onderdeel is van het bovenschoolse Arbo- en personeelsbeleid en zorgt voor een adequate overlegstructuur. Het bestuur ondersteunt de scholen bij het ontwikkelen van een schoolveiligheidsplan. Het bestuur ziet erop toe dat de uitwerking van het veiligheidsbeleid, waaronder plan van aanpak met betrekking tot de Risico-Inventarisatie en Evaluatie, onderdeel is van het schoolontwikkelingsplan en in de gesprekkencyclus over het schoolontwikkelingsplan wordt besproken.  De schoolleiding en het personeel zorgen voor de uitvoering van het beleid. De KGMR en MR hebben, zie ieders reglement, adviserende en/of instemmingsbevoegdheid t.a.v. het veiligheidsbeleid op Stichting, of schoolniveau.
 
Samenstelling veiligheidsplan
Het raamwerk voor dit schoolveiligheidsplan is op bovenschools niveau tot stand gekomen en dient op schoolniveau aangevuld te worden.
De protocollen zijn terug te vinden in de SharePointomgeving van Onderwijsvpr op de Landingspagina “Veiligheid” en zijn toegankelijk voor de directeuren en locatieleiders van de scholen. Om het document goed leesbaar te houden wordt middels hyperlinks verwezen naar de betreffende documenten.
Een aantal protocollen/ documenten is op schoolniveau toegevoegd (bijv. ontruimingsplan en schoolgids). In de tabellen is steeds aangegeven of het een school specifiek document is of dat het op schoolniveau is vastgesteld.
 

2.Visie, beleid en organisatie

 

2.1 Visie op schoolveiligheid en het pedagogisch klimaat

 

Visie op schoolveiligheid

Veiligheid is als één van onze kernwaarden opgenomen in het strategisch beleidsplan (2019 – 2023).
 
Ons onderwijs streeft drie doelen na, te weten het aanleren van kennis en vaardigheden, burgerschapsvorming en persoonsvorming.
 
Onze scholen richten zich daarbij op een goed evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn.
 
Kennis en vaardigheden
Kennis is de basis van ons denken en geeft leerlingen autonomie en respect binnen een democratische samenleving, die tevens afhankelijk is van die kennis om goed te kunnen functioneren. Kennis gaat vooraf aan vaardigheden.
 
Wereldburgerschap
Wereldburgers nemen een actieve verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen in relatie tot de toekomst van onze aarde en de realisatie van een sociaal en rechtvaardige samenleving.
 
Persoonsvorming
Kinderen krijgen de kans zich te ontwikkelen tot een individu met eigen inzichten, normen en waarden. Ze leren om de eigen ontwikkeling en leefomstandigheden te beïnvloeden en verantwoorde beslissingen te nemen voor zichzelf en de wereld om hen heen.
 
Wij realiseren ons dat een optimale ontwikkeling op bovenstaande elementen alleen mogelijk is in een schoolomgeving waar kinderen zich veilig voelen en gerespecteerd worden.
 

Pedagogisch klimaat

Om de balans tussen de drie onderwijsdoelen goed in evenwicht te houden is er naast de cognitieve ontwikkeling van het kind ook bewust aandacht voor de sociale ontwikkeling van het kind. In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties van de leerlingen. Onze leraren creëren een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen, maar ook ouders zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar. De leraar die kansen blijft zien, vertrouwen geeft en heeft, die de relatie met de kinderen belangrijk vindt en deze gebruikt om hen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Onze leraren geven ruimte aan autonomie, maar sturen ook bij waar en wanneer dat nodig is. Ze zorgen voor duidelijkheid, maken afspraken en geven duidelijke grenzen aan. 
Dit alles doen zij zodat onze kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die vaardig, aardig en waardig zijn.
 

Organisatie van veiligheid

 
Bij ons op school hebben wij de volgende functionarissen die nauw betrokken zijn bij de veiligheid op school
Wettelijk
Verplicht
Verplicht binnen EduMare Functionaris Naam
X   Preventie medewerker
(BHV /ARBO-gerelateerde zaken)
P. vd Linde / D. de Vree
X   Intern begeleider L. Vroom / S. Boers
X   Pestcoördinator L. Vroom / S. Boers / M. Verboom / M. Graff
  X Interne vertrouwenspersoon L. Vroom / S. Boers / M. Verboom / M. Graff
       

Protocollen:
Brandplan/ontruimingsplan Forel
Brandplan/ontruimingsplan Kreeft
  Wettelijk verplicht Verplicht binnen EduMare Vastgesteld op schoolniveau Vastgesteld op bestuursniveau
Ontruimingsplan
 
x   x  


 

3.Schoolcultuur

 
Gedragscode
Er is een gedragscode geformuleerd voor leerlingen en personeel. Deze zijn terug te vinden bij de protocollen.
 
Algemene gedragsregels
Daarnaast zijn er algemene gedragsregels geformuleerd, welke terug te vinden zijn in de schoolgids en in ons gedragsprotocol.
 
Protocollen die zijn vastgesteld op bestuursniveau
 
  Wettelijk verplicht Verplicht binnen EduMare Vastgesteld op schoolniveau Vastgesteld op bestuursniveau
Bijlage 1
Melding van agressie, geweld en seksuele in timidatie
X      
Bijlage 2
Opvang leerlingen bij ernstige incidenten
X      
Bijlage 3
Opvang personeel bij ernstige incidenten
X      
Bijlage 4
Anti-pestprotocol
X   X  
Bijlage 5
Omgaan met seksuele intimidatie
X      
Bijlage 6
Discriminatie
X      
Bijlage 7:
Wet op bescherming persoonsgegevens
Gedragsprotocol AVG
X      
Bijlage 8:
Informatieplicht bij gescheiden ouders
X      
Bijlage 9:
Klachtenregeling
X      
Bijlage 10: Vertrouwenspersoon X      
Bijlage 11: Integriteitscode        
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
https://sisa.rotterdam.nl/nl/meldcode
X      
Bijlage 12:
Schorsen en verwijderen van leerlingen
Bijlage 13
Stappenplan schorsen en verwijderen
X      
Schorsen en verwijderen personeel CAO blz. 58 X      
 

4.Aantrekkelijk onderwijs

Het aanbod van de school op het gebied van Pedagogisch Klimaat, Burgerschap en Sociale Integratie is beschreven in het schoolplan en wordt uitgevoerd.
 

5.Fysieke omgeving

 
De school voert periodiek (eens per vier jaar) een RI&E uit  laatste versie RI&E De school heeft naar aanleiding van deze RI&E  Plan van aanpak geschreven. De bijdrage van de werknemers is terug te vinden via deze link:  https://www.rie.nl/voor-werknemers/wat-kunt-u-als-werknemer-zelf-doen/
De MR van de school heeft ingestemd met dit plan.

Documenten:
 
  Wettelijk verplicht Verplicht binnen Edumare In orde Behoeft aandacht Niet in orde
RI&E X    
 
   
Plan van aanpak n.a.v. RI&E (instemming MR) X        
BHV plan X    
 
   
Goedgekeurd op brandveiligheid X        
Speeltoestellen en inventaris worden periodiek goedgekeurd X
 
       
Het gebouw is bouwtechnisch goedgekeurd en in orde X
 
       
De school heeft de EHBO /BHV geregeld X
 
       
De school beschikt over een ongevallenregistratie X
 
       
De school heeft voldoende toezichthouders en begeleiders
-in de pauze
-bij bijzondere activiteiten op school
-bij buitenschoolse activiteiten
X        
 

6.Externe samenwerking

 

6.1 Inleiding

Scholen en bestuur werken samen met heel veel (externe) betrokkenen. De belangrijkste partij daarin vormen de ouders. Wij kunnen binnen die betrokkenheid spreken van ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en educatief partnerschap.
Deze begrippen worden vaak door elkaar gebruikt.
Educatief partnerschap heeft betrekking op zowel onderwijskundige als pedagogische aspecten. Een goede en productieve relatie tussen school en ouders is van belang voor de schoolprestaties en de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Educatief partnerschap kan in dit opzicht beschouwd worden als een belangrijk kwaliteitskenmerk van scholen.
Onder ouderbetrokkenheid wordt verstaan dat ouders naast de opvoeding interesse tonen in hetgeen het kind op school leert en dit ondersteunt door actief met het kind bezig te zijn.
Onder ouderparticipatie wordt verstaan dat ouders actief op school participeren en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs voor de school in het algemeen en hun eigen kind in het bijzonder.
 

6.2 Educatief partnerschap

 
Onderzoek (Kennisrotonde 2017) heeft uitgewezen dat dit een gunstig effect heeft op de cognitieve ontwikkeling, de schoolprestaties en het sociaal functioneren van kinderen. Educatief partnerschap wordt internationaal gehanteerd als een concept om betekenisvolle samenwerkingsrelaties tussen ouders, school en gemeenschap vorm te geven en kan worden gedefinieerd als ‘…een proces waarin de betrokkenen eropuit zijn om elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met het doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen.
 

6.2.1 Uitgangspunten

Een viertal uitgangspunten achten wij van belang om te komen tot educatief partnerschap:
1. Denken en werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
2. Handelen vanuit gelijkwaardigheid.
3. Handelen vanuit wederzijds respect.
4. Stimuleren van hoge verwachtingen ten aanzien van ouders.
 

6.2.2. Doelen van educatief partnerschap

 
Partnerschap staat in dienst van een drietal doelen:

6.3  Medezeggenschap

Betrokkenheid en medezeggenschap bij de besluitvorming op zowel school- als stichtingsniveau is een groot goed.
Ouders en medewerkers hebben binnen de Onderwijs vpr een groot gezamenlijk belang, namelijk goed onderwijs voor alle leerlingen binnen de stichting. Daarnaast levert goede medezeggenschap ook een belangrijke bijdrage aan goed werkgeverschap door het bevoegd gezag.
De medezeggenschap bevordert openheid en onderling overleg binnen de scholen en de stichting en vormt daarmee een belangrijke meerwaarde voor evenwichtige besluitvorming. Goede medezeggenschap vereist dat alle partijen goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Hiertoe is in 2007 de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) ingericht.
 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad spreekt over zaken die de meerderheid van scholen of alle scholen binnen de stichting aangaan. Dit pleit zoals gezegd voor verbinding met de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen, maar ook om wat kleinschaliger organiseren.
Zowel op school- (MR) als op stichtingsniveau (GMR) bestaan de raden uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is terug te vinden op de website van de organisatie Medezeggenschapsraad (MR). Die van de scholen is terug te vinden in de schoolgids
 

6.4 Ouderraad

 
Onze scholen hebben naast een MR ook een ouderraad/oudervereniging. Hierin zitten vertegenwoordigers van de ouders, die zijn gekozen uit en door de ouders van leerlingen van de school.  De ouderraad/oudervereniging kan de MR adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders belangrijk zijn. Ook kunnen zij de MR vragen een advies door te geven aan het schoolbestuur. De leden worden door en uit de ouders gekozen.
Wat doet een ouderraad/oudervereniging?
De invulling van de taken is afhankelijk van de afspraken die er met de school en de medezeggenschapsraad zijn gemaakt. Ouders houden zich meestal bezig met het organiseren van (leuke) activiteiten, maar ook met (beleids)zaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. In de praktijk ondersteunen ouderraden en ouderverenigingen ook de medezeggenschapsraad en het personeel. De precieze omschrijving en werkwijze van de ouderraad zijn opgenomen in het reglement en/of statuut van de ouderraad/oudervereniging

 

6.5 Externe partners

De school heeft contact met en evt. afspraken met externe partners, dit zijn o.a: het samenwerkingsverband, de onderwijsinspectie, de leerplichtambtenaar, (school)maatschappelijk werk, schoolleveranciers, begeleidende en ondersteunende diensten, systeembeheerders enz.

Achtergrondinformatie

 
PO Rotterdam, Checklist Schoolveiligheidsplan PO Rotterdam
Strategisch beleid 2019 – 2023 PRIMOVPR, VCO de Kring


Internetbronnen
https://www.schoolenveiligheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-als-ouder-bij-de-school-betrokken-zijn
https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/samenwerking-ouders-en-school/ouderraad/de-ouderraad/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wie-houdt-toezicht-op-de-leerplicht
https://www.scholenopdekaart.nl/vensters/public/47100-05IE-000/poind16/SchoolveiligheidsplanBrakkenstein.pdf