Medenzeggenschapsraad.

 

De medezeggenschapsraad - of kort: de MR 

 


De medezeggenschapsraad is een raad die bestaat uit drie ouders en drie teamleden. De teamleden zijn gekozen door het team. De drie ouderleden zijn gekozen door de ouders van alle kinderen van de Houthoeffe. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffend. Zij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Voorts heeft de MR tot taak in het algemeen te waken tegen discriminatie en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen. De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden in school gehouden. De directeur is regelmatig aanwezig als adviserend lid, op uitnodiging van de MR. De leden treden na twee jaar af, maar zijn herkiesbaar. De verkiezing vindt plaats op de jaarlijkse ouderavond eind oktober/begin november. Een MR is wettelijk verplicht op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) van 1992. Het reglement van de MR ligt op school ter inzage. De MR houdt in zijn besluitvorming altijd rekening met de belangen van verschillende groepen, maakt daarover een afweging en probeert onderling tot overeenstemming te komen.
  

De MR leden zijn::

Namens het team:  
                                Marlous Mol                                         -Voorzitter

                                Stephanie Verhagen                            -Lid/Regioraad lid 
                                  Sabine Boers                                       -Lid
                                Diana de Vree                                      -Lid

 

 

Namens de ouders: Rianne Hopman                                - Secretaris                 
                                Romy Wulffraat                                  - Lid
                                Femke Barendrecht                           - Lid
                                Cindy Terwal                                      - Lid

Mocht u vragen hebben op welk gebied dan ook (denk dan hier aan bij voorbeeld onenigheid met leerkrachten,
pesten op school, vragen over uitvallende lessen, etc.) dan staan de MR leden klaar met een luisterend oor._________________________________________________________________________________________